Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Struktura Studija

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ustrojen je kao dvogodišnji, kroz četiri semestra. Tijekom Studija student pohađa 11 obveznih kolegija, od kojih četiri u prvom semestru, četiri u drugom semestru te tri u trećem semestru. Ovim kolegijima student stječe specifična znanja, vještine i kompetencije koje se odnose na europeizaciju javnoga sektora te europske standarde koje tijela javne uprave u Republici Hrvatskoj trebaju ostvariti i provoditi, ekonomiku i financiranje sustava javne uprave, specifična pravila i načela koja se primjenjuju u sudskom nadzoru rada javne uprave, prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz radnih odnosa u javnoj upravi te primjenu upravnog prava Europske unije na pravne situacije nastale u domaćem pravnom sustavu. Ova znanja nadovezuju se na znanja, vještine i kompetencije stečene na stručnom upravnom studiju te čine osnovu za stjecanje specifičnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za rad u posebnim upravnim područjima. U prva tri semestra student izrađuje jedan seminarski rad semestralno, kojim dokazuje osposobljenost dubinski analizirati zadanu temu i/ili samostalno riješiti praktični zadatak.
 
U trećem semestru student upisuje jedan, a u četvrtom dva izborna kolegija kojima se usmjerava u upravno područje u kojem radi ili za koje pokazuje najveći interes. Izborne kolegije student odabire prema vlastitoj želji uz konzultacije s mentorom. Kao jedan izborni kolegij, uz suglasnost voditelja Studija student može izabrati i pohađati jedan od kolegija s liste izbornih kolegija Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Rijeci ili drugog studijskog programa na Sveučilištu u Rijeci, ako kolegij nosi pet ili više ECTS bodova i ako se utvrdi da će student pohađanjem toga kolegija specifičnije usmjeriti znanje, vještine i kompetencije potrebne za rad u javnoj upravi.
 
Satnica nastave prilagođena je zaposlenim studentima, a svaki kolegij realizira se koncentriranom nastavom koja se izvodi u tri tjedna. Na predavanjima se sustavno iznose novine u pravnoj regulativi i praksi, a posebno težište stavlja se na metode upravnog postupanja, analizu praktičnih slučajeva, rasprave i timski rad. Da bi se organizirala nastava iz pojedinog izbornog kolegija nužno je da najmanje pet studenata izabere taj kolegij. U protivnom, predmetni nastavnik sa studentom izvodi mentorski rad. Od studenta se zahtjeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su samostalno rješavanje zadataka, izlaganje referata, korištenje Interneta i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pisani, pisano-usmeni ili usmeni ispit.
 
Upisom četvrtog semestra student odabire temu i mentora završnog rada, a koji može biti iz područja obveznih kolegija te izbornih kolegija koje je student na Studiju pohađao. Studenti moraju položiti sve obvezne i odabrane izborne kolegije iz programa Studija. Ukupan broj ECTS bodova koji se stječu polaganjem ispita je 100. Studij završava izradom i obranom završnog rada što nosi još 20 ECTS bodova. Time student na Studiju ukupno stječe 120 ECTS bodova. Ritam studiranja i obveze studenta propisane su Pravilnikom o studiju Sveučilišta u Rijeci te Pravilnikom o studiju Pravnog fakulteta u Rijeci. Student ostvaruje potrebne ECTS bodove polaganjem ispita iz obveznih i izbornih kolegija te izradom i obranom završnog rada.

 
.