Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama - interdisciplinarni pristup i europske perspektive

O projektu

Datum početka:
01. ožujka 2015.
Datum završetka: 28. veljače 2018.
Broj potpore:  13.08.1.2.01

Voditeljica: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Sadržaj projekta

Na projektu, uz voditeljicu projekta prof. dr. sc. Velinku Grozdanić, sudjeluje istraživački tim istaknutih teoretičara i praktičara iz područja zaštite osoba s duševnim smetnjama, a kao rezultat izrazite interdisciplinarne prirode projekta. U zadnjih nekoliko godina Europski sud za ljudska prava donio je brojne značajne presude kojima su uspostavljeni standardi za zaštitu ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama, a u desetak presuda protiv Republike Hrvatske upozorio je kako Republika Hrvatska nije osigurala odgovarajuće pravne mehanizme za zaštitu ovih osoba kao jedne od najranjivijih skupina u društvu. Stoga se pristupilo izradi novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji je na snazi od 1. siječnja 2015., a u čemu je sudjelovala većina članova istraživačkog tima.  Kako bi se osigurala adekvatna provedba Zakona u praksi, u projektnom planu predviđen je niz interdisciplinarnih istraživačkih aktivnosti. Uz izradu Komentara Zakona organizirat će se edukacije za pravnike i psihijatre i okrugli stol za stručnu i širu javnost. Predviđeno je i provođenje empirijskog istraživanja na županijskim sudovima i klinikama za psihijatriju i psihijatrijskim bolnicama. Rezultati istraživanja kao i daljnje smjernice za nove pomake u unapređenju stvarnog položaja osoba s duševnim smetnjama objavit će se u znanstvenoj studiji i prezentirati na međunarodnoj konferenciji iz područja prava i mentalnog zdravlja. Kombiniranjem teorijskih analiza i empirijskog istraživanja s diseminacijom rezultata dobivenih istraživanjem, nastojat će se ostvariti krajnji cilj projekta: poboljšati i promovirati prava osoba s duševnim smetnjama i omogućiti im da kao punopravni građani sudjeluju u hrvatskom društvu.

Istraživački tim


prof. dr. sc. Marissabell Škorić
prof. dr. sc. Zoran Kanduč
doc. dr. sc. Dalida Rittossa
doc. dr. sc. Igor Martinović
doc. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić
prim. dr. sc. Miroslav Goreta
Dražen Tripalo, mag. iur.
Kristijan Grđan


Postignuća


Diseminacija rezultata projektnih istraživanja

Znanstveni i stručni radovi objavljeni u okviru projekta:

1.    Grozdanić, Velinka (ur.), Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2015.
2.    Škorić, Marissabell, Srdoč, Ena, Pravni položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, vol. 53, br. 4, 2015., str. 933.-953. (pregledni znanstveni rad)
3.    Grozdanić, Velinka, Škorić, Marissabell, Rittossa, Dalida, Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 64, br. 5-6, 2014., str. 833.-857. (izvorni znanstveni rad)
4.    Grozdanić, Velinka, Bioetički senzibilitet Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 929.-946. (izvorni znanstveni rad)
5.    Grozdanić, Velinka, Rittossa, Dalida, Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj - empirijska analiza, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 947.-984. (izvorni znanstveni rad)
6.    Kanduč, Zoran, Duša, njene (stran)poti, družbeno nadzorstvo in kapitalizem, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 985.-1026. (izvorni znanstveni rad)
7.    Škorić, Marissabell, Utjecaj Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na kaznenopravni institut neubrojivosti, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1027.-1056. (izvorni znanstveni rad)
8.    Rittossa, Dalida, Ustavnopravna zaštita prava osoba s duševnim smetnjama, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1057.-1100. (izvorni znanstveni rad)
9.    Roksandić Vidlička, Sunčana, Šikoronja, Stjepan, Pravna zaštita starijih osoba osobito s duševnim smetnjama, iz hrvatske perspektive: zašto nam je potrebna konvencija UN-a o pravima starijih osoba, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1101.-1132. (izvorni znanstveni rad)
10.    Grđan, Kristijan, Biomedicinska istraživanja u psihijatriji i pravo na autonomiju ispitanika: komparativni pregled Hrvatske i Europe, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1133.-1161. (izvorni znanstveni rad)
11.    Miletić, Luka, Sokolić, Filip, Stigmatizacija osoba s duševnim smetnjama - istraživanje stajališta studenata Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1163.-1186. (izvorni znanstveni rad)
12.    Martinović, Igor, Pojam ubrojivosti u kaznenopravnoj teoriji, zakonodavstvu i praksi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1187.-1204. (pregledni znanstveni rad)
13.    Tripalo, Dražen, Neubrojivi počinitelji protupravnih djela u kaznenom pravu i sudskoj praksi Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1205.-1223. (pregledni znanstveni rad)
14.    Šendula Jengić, Vesna, Katalinić, Sanja, Krizna stanja i primjena mjera prisile u psihijatriji, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str. 1225.-1240. (stručni rad)

Znanstveni skupovi i okrugli stolovi organizirani tijekom provođenja projekta

1.    Međunarodni znanstveni simpozij "Položaj osoba s duševnim smetnjama u visoko tehnološkom društvu", Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 16. studenoga 2015. godine.
2.    Okrugli stol "Iskustva u prvoj godini primjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 26. veljače 2016. godine.
3.    Znanstveni simpozij "Krizna stanja i primjena mjera prisile u psihijatriji", Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, 20. svibnja 2016. godine.
4.    Znanstvena konferencija "Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 31. siječnja 2018. godine.
5.    Okrugli stol "Razmjena mišljenja i iskustava o pravnom i stvarnom položaju osoba s duševnim smetnjama", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 31. siječnja 2018. godine.

 

 


Prezentacija rezultata istraživanja na znanstvenim simpozijima i konferencijama

1.    Grozdanić, Velinka, sudjelovanje u svojstvu pozvanog diskutanta na simpoziju "Evaluacija jednogodišnje primjene novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 6. lipnja 2016. godine.
2.    Grozdanić, Velinka, Škorić, Marissabell, Rittossa, Dalida, referat "The Mental Health Law Reform in Croatia – The Implementation of the European Standards" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "5th European Conference on Mental Health", Prag, 14.-16. rujna 2016. godine.
3.    Grozdanić, Velinka, pozvano predavanje "Bioetika i osobe s duševnim smetnjama" na Svjetskim danima bioetike, Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 19. listopada 2016. godine.
4.    Grozdanić, Velinka, referat "Prisilna hospitalizacija osoba s duševnim smetnjama starije životne dobi" na 3. hrvatskom gerontološkom i gerijatrijskom kongresu, Opatija, 15.-17. studenog 2016. godine.
5.    Martinović, Igor, referat "Der Begriff der Schuld. Der Schwerpunkt der dogmatischen Auseinandersetzungen im kroatischen Strafrecht aus einer rechtsvergleichenden Perspektive" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Allgemeiner Teil des Strafrechts in rechtsvergleichender Perspektive", Augsburg, 11. veljače 2017. godine.
6.    Grozdanić, Velinka, Škorić, Marissabell, Rittossa, Dalida, referat "Mental health legislation in Croatia: past, current state and future challenges" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "International Academic Conference", Firenca, 13.-16. rujna 2017. godine.


Edukacija javnosti i stručnjaka koji se bave zaštitom i liječenjem osoba s duševnim smetnjama

Provođenje tematskih predavanja u sklopu edukacije šire javnosti

1.    Grozdanić, Velinka, sudjelovanje u panel-diskusiji "Opatija Coffeehouse Debates" na temu "Prava duševnih bolesnika", Opatija, 14. svibnja 2015. godine.

Edukacija sudaca županijskih sudova u suradnji s Pravosudnom akademijom

1.    Županijski sud u Zagrebu
2.    Županijski sud u Osijeku
3.    Županijski sud u Splitu
4.    Županijski sud u Rijeci

Provođenje tematskih predavanja i radionica u sklopu edukacije psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja

1.   Grozdanić, Velinka, pozvano predavanje "Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, EU konvencija o ljudskim pravima (osvrt na ograničavanje i sputavanje)" u sklopu tečaja "Preventivne i sigurnosne mjere kod nesuradljivih bolesnika u psihijatrijskoj ustanovi", Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, 27. studenog 2015. godine.
2.   Grozdanić, Velinka, pozvano predavanje "Provedba Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama -iskustva, problemi, rješenja-", Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, 12. veljače 2016. godine.
3.   Grozdanić, Velinka, pozvano predavanje "Pravni aspekti primjene mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika" u sklopu tečaja "Primjena mjera prisile s medicinskog i pravnog aspekta kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika", Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, 11. studenog 2016. godine.
4.   Grozdanić, Velinka, pozvano predavanje "Pravni položaj djece s duševnim smetnjama u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama" u sklopu tečaja "Pitanja suradljivosti u dječjoj/adolescentnoj psihijatriji", Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, 6. listopada 2017. godine. 

Ostvarena suradnja  

Suradnja s tijelima sudske vlasti

1.    Vrhovni sud Republike Hrvatske
2.    Županijski sud u Zagrebu
3.    Županijski sud u Osijeku
4.    Županijski sud u Splitu
5.    Županijski sud u Rijeci

Suradnja s psihijatrijskim ustanovama

1.    Klinika za psihijatriju "Vrapče"
2.    Psihijatrijska bolnica Rab
3.    Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača
4.    Psihijatrijska bolnica Ugljan
5.    Klinika za psihijatriju KBC Rijeka

Suradnja s tijelima nadležnim za provedbu i zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama i znanstvenim institucijama

1.    Povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
2.    Ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
3.    Centri za socijalnu skrb
4.    Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
5.    Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Suradnja unutar istraživačke mreže Hrvatske zaklade za znanost

1.    Uspostava i produbljivanje suradnje s istraživačima na projektu HRZZ-a IP-11-2013 „Classification and Explanations of Antisocial Personality Disorders and Moral and Criminal Liability within the Context of Croatian Mental Health Law and Care“.

Druge istraživačke aktivnosti

1.    Studijski boravak na Centralnom europskom sveučilištu u Budimpešti, svibanj 2016. godine.  
2.    Radni sastanci istraživača na projektu, Rijeka, 25. siječnja i 17. listopada 2016. godine.
3.    Radni sastanak s predstavnicima Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Rijeka, 24. studeni 2017. godine.
4.    Sastanak s Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, 29. studeni 2017. godine.
5.    Recenzije monografija iz područja forenzičke psihopatologije: Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji, Prilozi za univerzalnu teoriju i praksu prisilnog psihijatrijskog tretmana

 

 
.