Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

O Studiju

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ima cilj omogućiti stručnim prvostupnicima javne uprave nadogradnju postojećih te razvijanje specijalističkih stručnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje složenih upravnih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i koje obavljaju javnu službu. Na pojedinim upravnim poslovima, posebno u rješavanju upravnih postupaka u pojedinim upravnim područjima koja su brojna, zahtijevaju se specifična znanja, za čijom potrebom ovaj Studij odgovara velikim brojem izbornih kolegija koji se mogu grupirati u one prilagođene službenicima koji rade u području javnih financija, u području sigurnosti te području opće uprave. Tako se na ovome studijskom programu pored pravnih sadržaja izučavaju i brojna područja važna za rad javne uprave općenito, kao što su menadžment u javnom sektoru, poznavanje politoloških i ekonomskih problema te stjecanje financijskih i drugih znanja, vještina i kompetencija. Ovaj Studij doprinosi ujednačavanju standarda i kvalitete hrvatskoga visokoobrazovnog sustava javne uprave s europskim obrazovnim sustavima studiranja javne uprave.

Studij je vertikalno otvoren stručnim prvostupnicima javne uprave koji su završili Upravni studij na Fakultetu, ali i druge upravne studije u Republici Hrvatskoj, kao i studentima sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja, a koji su zaposleni u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javnu ovlast, udrugama i političkim strankama te studentima sa završenim trogodišnjim studijem društvenog usmjerenja, uz prethodno polaganje kolegija „Politički i pravni sustav Republike Hrvatske“. Studij akreditiran je 2011. godine kao jednogodišnji studij te je u 2012. godini upisana prva generacija studenata. Pri pokretanju ovoga Studija odlučan je bio interes studenata Upravnog studija za nastavkom studija te interes nekih lokalnih institucija za daljnjim obrazovanjem svojih zaposlenika. Godine 2013. studijski program ovoga Studija je izmijenjen i dopunjen te je Studij ustrojen kao dvogodišnji.

Upisna kvota na Studiju je 80 izvanrednih studenata po generaciji. Studij je namijenjen ponajprije studentima koji su zaposleni u javnoj upravi te se stoga i izvodi samo kao izvanredni. Upis na Studij planira se provoditi svake druge godine. Završetkom Studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/stručna specijalistica javne uprave (spec. publ. admin.).

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan za ak. god. 2017./18.

Satnica predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova


end faq
Obavijesti

 

Odluka o financijskim obvezama studenata

Opširnije...

 

Obavijest studentima koji su upisali studij akademske godine 2013./2014.

Odluka o produženju roka za dovršetak studija

Obavijest o upisu

 

Obavijest o načinu evidentiranja izvršene obveze iz seminarskog rada

Opširnije...

Obavijest o upisu seminarskog rada u drugoj godini studija

Opširnije...

Upute o prijavi i odjavi ispita

Opširnije...

Seminarski rad iz predmeta Europska konvencija o ljudskim pravima i javna uprava

Opširnije...